Survey | SIP

標籤操作員課程持續優化調查 Biāoqiān cāozuò yuán kèchéng chíxù yōuhuà diàochá

你覺得這門課怎麼樣? Nǐ juédé zhè mén kè zěnme yàng?

你覺得這門課對你有用嗎? Nǐ juédé zhè mén kè duì nǐ yǒuyòng ma?

如果您願意,請告訴我們您希望我們改進或添加到課程中的內容 Rúguǒ nín yuànyì, qǐng gàosù wǒmen nín xīwàng wǒmen gǎijìn huò tiānjiā dào kèchéng zhōng de nèiróng